Artikel 1 - Toepassingsgebied

Onderstaande algemene verkoopvoorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele aankoopvoorwaarden van de Koper en vroegere verkoopvoorwaarden van de Verkoper, van toepassing op alle verkopen en diensten afgesloten door Faab Fabricauto (hierna de "Verkoper" genoemd) met kopers (hierna de "Koper" genoemd). Zij treden in werking vanaf 1 januari 2021.

Artikel 2 - Bestelling

Alle bestellingen moeten door de Verkoper worden gevalideerd. De Verkoper behoudt zich het recht voor geen bestellingen te aanvaarden die de door de Verkoper vastgestelde leveringseenheden niet respecteren.

Artikel 3 - Verkoopprijs

De producten en diensten worden door de Verkoper gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op de datum van ontvangst van de bestelling. De prijzen zijn inclusief BTW.

De prijsvoorwaarden van de Verkoper kunnen te allen tijde worden gewijzigd als gevolg van algemene prijswijzigingen, wisselkoersschommelingen, grondstofprijzen, productiekosten, bedrijfskosten en de fabricagekosten van de Verkoper.

Artikel 4 - Betaling

Producten die op de website www.custom-myami.com worden gekocht, moeten volledig in euro's voldaan worden op het moment van  bestelling. Betaling kan gedaan worden met een creditcard (Carte Bleue, Visa, Eurocard Mastercard).

Producten die op de website www.custom-myami.com worden gekocht, moeten volledig in euro's voldaan worden op het moment van  bestelling. Betaling kan gedaan worden met een creditcard (Carte Bleue, Visa, Eurocard Mastercard). De site maakt gebruik van de online betalingsmodule CIC Monetico. Deze dienst gebruikt een veilige technologie die Transport Layer Security (TLS) wordt genoemd. Betalingsinformatie wordt systematisch gecodeerd wanneer zij op het internet circuleert. De Société Générale beheert de beveiliging van de informatie en zorgt voor de bescherming van de vertrouwelijke gegevens (encryptiesleutels) en het toezicht daarop (opstelling, toewijzing, aanmaak van certificaten, periodieke wijzigingen....) Het beveiligde betalingsplatform dat bankkaartgegevens verwerkt, voldoet aan de vereisten van de PCI-DSS-norm.

www.custom-myami.com biedt ook de mogelijkheid van betaling via Paypal. Dit beveiligde betalingsplatform voldoet eveneens aan de regelgeving inzake verkoop en betaling op afstand.

Artikel 5 - Levering

De op de website www.custom-myami.com gekochte producten worden geleverd op het  aangegeven adres, hetzij op een ophaalpunt, hetzij op het gevraagde afleveradres.  

De verkoper herinnert de koper eraan dat vanaf het moment dat de klant het product fysiek aanvaardt, de risico's van verlies of beschadiging op hem worden overgedragen. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de klant om de vervoerder op de hoogte te brengen van elk voorbehoud met betrekking tot het geleverde product.

Levertijden

De levertijden zijn exclusief verificatie-, fabricage- en voorbereidingstijd van de bestelling. Het bezorggebied is beperkt tot België. De fabricagetijden gelden alleen voor werkdagen

Levertijden vanuit onze werkplaatsen variëren tussen 48-96 uur.

Thuisbezorging

Thuisbezorging geschiedt via Predict van DPD. Met deze service kan de klant de dag en het tijdstip van levering per sms kiezen.

Het pakje wordt uitsluitend op vertoon van een identiteitsbewijs en na ondertekening aan de klant overhandigd.

Wij verzoeken de klant een beschadigd pakket niet in ontvangst te nemen en het bedrijf hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen op het volgende adres: contact@custom-myami.com onder vermelding van de volgende gegevens: Naam / Voornaam en bestelnummer

Een nieuw product dat identiek is aan de bestelling zal dan worden opgestuurd, na ontvangst van het beschadigde product.

Levering op een afhaalpunt

Zodra het pakket door DPD is opgehaald, ontvangt u een e-mail met de track en trace informatie

Zodra het pakje aankomt op het ophaalpunt dat op de website www.custom-myami.com werd gekozen, wordt de klant hierover geinformeerd.

Voor het afhalen van het pakket is een identiteitsbewijs vereist.

Wij verzoeken de klant een beschadigd pakket niet in ontvangst te nemen en het bedrijf hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen op het volgende adres: contact@custom-myami.com onder vermelding van de volgende gegevens: Naam / Voornaam en bestelnummer

Een nieuw product identiek aan de oorspronkelijke bestelling zal dan worden opgestuurd, na ontvangst van het beschadigde product.

6. HERROEPINGSRECHT

De modaliteiten voor het gebruikmaken van het herroepingsrecht zijn als volgt:

Overeenkomstig artikel L.121-21 van het Wetboek van Consumentenrecht beschikt de consument over een termijn van 14 dagen vanaf het moment dat hij de goederen in bezit heeft genomen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht.

In overeenstemming met artikel L.221-28 van het Wetboek van Consumentenrecht kan het herroepingsrecht echter niet worden gebruikt voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens persoonlijke specificaties van de consument zijn vervaardigd of gepersonaliseerd zijn.

ANNULERING VAN DE BESTELLING

De klant heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren buiten de herroepingsvoorwaarden om en vóór de aanvang van de productie. De koper wordt per e-mail geïnformeerd over de aanvang van de productie met de volgende vermelding: "In voorbereiding".

Deze annulering brengt €5 administratiekosten met zich mee.

Deze zullen rechtstreeks worden verrekend met de terugbetaling van het product.

Indien de koper onder deze voorwaarden terugbetaald wenst te worden, dient hij een verzoek per e-mail te sturen naar contact@custom-myami.com met vermelding van zijn naam, voornaam en bestelnummer.

De verkoper kan dan de bestelling annuleren. Deze annulering brengt 5€ administratiekosten met zich mee. Deze zullen direct verrekend worden met de terugbetaling van het product.

Retourzending

Als de koper na ontvangst en opening van het pakket een vergissing vaststelt tussen zijn bestelling op de website cutstom-myami.com en het geleverde product, dient hij het pakje terug te zenden naar het volgende adres: Faab Fabricauto, 400 rue de la Craz - CS 37132 Viriat | 01007 Bourg en Bresse Cedex | Frankrijk en een e-mail te sturen naar contact@custom-myami.com met de volgende informatie: Naam / Voornaam en bestelnummer / beschrijving van de vergissing

Retourzendingen van producten worden alleen geaccepteerd als ze via DPD of Colissimo worden verstuurd.

Na ontvangst van het pakket zal de firma vaststellen of de vergissing al dan niet is gemaakt en de verantwoordelijkheid wel of niet hiervoor aanvaarden. Wij wijzen erop dat de vergissingen gemaakt door Faab Fabricauto , vergissingen zijn  die verband houden met het ontwerp van de stickers of met de soort sticker.

Zodra de firma de verantwoordelijkheid aanvaardt, zal een nieuw product identitiek aan de oorspronkelijke aanvraag, naar de koper worden gestuurd.

De fabricage- en leveringskosten zijn dan voor rekening van de de verkoper

De klant heeft ook de mogelijkheid hebben een creditnota of een volledige terugbetaling te vragen (exclusief leveringskosten)

Terugbetaling verloopt via hetzelfde betaalmiddel als datgene dat gebruikt werd bij de bestelling van het produkt.

In geval van een duidelijke en gerechtvaardigde claim betreffende de overeengekomen conformiteit van de producten, beperkt de verplichting van de Verkoper zich, naar zijn keuze, tot de vervanging van de producten of tot de terugbetaling van de betrokken producten, met uitsluiting van elke andere sanctie of schadevergoeding.

Artikel 7 - Garantie - Aansprakelijkheidsbeperking

7.1 Garantie/aansprakelijkheid van de Verkoper

Met uitzondering van speciale bepalingen, zijn de door de Verkoper geleverde producten enkel onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op de garantie.

Met inachtneming van deze bepalingen is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt, naar keuze van de Verkoper, tot reparatie, vervanging of terugbetaling van het product, met uitsluiting van elke boete en/of schadevergoeding. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige andere directe, indirecte, materiële, immateriële, gevolg- of niet-gevolgschade.

7.2 Verantwoordelijkheid van de koper

Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Verkoper, zijn op de produkten uitsluitend de Faab Fabricauto specificatiedocumenten van toepassing

De koper erkent kennis te hebben genomen van de gebruiksaanwijzing en de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de verkochte producten. Met inachtneming van deze documenten is de Koper als enige verantwoordelijk voor de opslag en de gebruiksomgeving van de producten, alsmede voor de adviezen en aanbevelingen die hij verstrekt met betrekking tot de producten van de Verkoper.

De Verkoper beveelt de Koper aan, alvorens een product in gebruik te nemen of het gebruik ervan in een bepaald geval aan te bevelen, zich ervan te vergewissen dat het precies geschikt is voor het beoogde gebruik en, indien nodig, voorafgaande proeven uit te voeren.

In geval van verkoop van gepersonaliseerde producten door de Koper zelf, is de Koper als enige verantwoordelijk voor de inhoud waarvan hij de reproductie vraagt aan de Verkoper, voor zover het product wordt gepersonaliseerd met elementen die uitsluitend door de Koper werden aangeleverd.

De Koper verklaart dat hij over alle nodige rechten en toestemmingen beschikt om voorwerpen, merken, logo's, tekeningen, modellen, foto's, persoonlijkheidsrechten, enz. te gebruiken voor de gepersonaliseerde producten die hij bij de Verkoper bestelt. De Koper garandeert de Verkoper dat het gebruik en de reproductie van de geleverde elementen, waarvan hij de reproductie vraagt, geen enkele inbreuk vormen op de rechten van derden van welke aard ook.

De Koper zal persoonlijk instaan voor het vrijwaren van de Verkoper tegen elke vordering, aanspraak, uitzetting en elke actie van derden wegens inbreuk op deze rechten en zal hij alle schadevergoedingen en bijkomende kosten dragen waartoe de Verkoper veroordeeld zou kunnen worden door een definitieve juridische beslissing op grond van het onrechtmatig gebruik van deze rechten.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

De Verkoper behoudt de eigendom over de verkochte goederen tot de daadwerkelijke betaling van de volledige prijs in hoofdsom en toebehoren. Bij gebreke daarvan heeft de Verkoper het recht tot terugvordering en opvolging.

De overhandiging van een document dat een verbintenis tot betaling inhoudt, een wisselbrief of een ander document, vormt geen betaling in de zin van deze voorwaarde. De oorspronkelijke vordering van de Verkoper op de Koper blijft bestaan met alle daaraan verbonden garanties, met inbegrip van het eigendomsvoorbehoud, totdat het voornoemde handelsdocument daadwerkelijk is betaald. Bovenstaande bepalingen beletten niet dat de risico's van verlies of bederf van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen, alsmede de schade die zij kunnen veroorzaken, op de Koper overgaan zodra de producten zijn geleverd.

In geval van inbeslagneming of van elke andere tussenkomst van een derde op de producten, moet de Koper de Verkoper hiervan onverwijld op de hoogte brengen teneinde hem in staat te stellen zich hiertegen te verzetten en zijn rechten te vrijwaren. De Koper onthoudt zich er eveneens van de eigendom van de producten in pand te geven of over te dragen via een garantie. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat er geen eigendomsoverdracht plaatsvindt met betrekking tot de materialen die aan de klant ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9 - Onderscheidende kenemerken

De Koper mag geen gebruik maken van enig merk, logo of andere onderscheidende kenmerken die tot de groep van de Verkoper behoren zonder de voorafgaande en beperkte toestemming van de Verkoper.

Wanneer de Verkoper deze toestemming verleent, verplicht de Koper zich  de regels te respecteren met betrekking tot het gebruik van de merken en logo's van de groep van de Verkoper.

Artikel 10 - Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de producten, diensten evenals aan de modellen, tekeningen, clichés, werktuigen, technische studies en andere documenten die door de Verkoper met of zonder medewerking van de Koper worden vervaardigd, blijven, behoudens een uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, het exclusieve eigendom van de Verkoper, zelfs indien de Koper voor deze documenten heeft betaald. Deze documenten mogen in geen geval worden verkocht of verspreid zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Verkoper.

Artikel 11 - Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die door de Koper worden verstrekt, worden door de Verkoper gebruikt in zoverre ze noodzakelijk zijn voor het beheren van de commerciële relatie en voor commerciële aanbiedingen (volgens de keuzes die de Koper heeft gemaakt). Deze gegevens worden opgeslagen en kunnen worden gedeeld met bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van het contract en de bedrijfsinformatie van de Koper. De houders van de gegevens hebben recht op toegang en rectificatie. Zij hebben ook het recht om zich, zonder opgave van redenen en kosteloos, het gebruik van hun gegevens in het kader van prospectie te weigeren. Alle verzoeken moeten worden gericht aan de contactpersoon van Faab Fabricauto.

Artikel 12 - Export

Sommige producten zijn, wegens hun land van herkomst/bestemming en/of hun aard, onderworpen aan nationale of internationale voorschriften die de export of wederexport beperken. De Koper verplicht zich zo transparant mogelijk te zijn bij het gebruik en de export van producten in het kader van de voornoemde regelgeving.

Artikel 13 - Conformiteit en ethiek

De Koper verklaart en garandeert dat hij alle verplichtingen nakomt betreffende  nationale, lokale en internationale wetten, richtlijnen, regels, voorschriften, verordeningen en met inbegrip van, maar niet beperkt tot, anti-omkoping- en corruptiewetten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de U.S. Foreign Corrupt Practices Act, de UK Anti-Bribery Act), anti-witwaswetgeving, mededingings-, handels-, milieu-, transport-, veiligheids-, gezondheids- en arbeidswetgeving (gezamenlijk de "Wetten") die van toepassing zijn op de Verkoper, de Koper, en de activiteiten van een der partijen, alsmede op de producten en/of diensten van de Verkoper waarop dit contract betrekking heeft. Dit geldt eveneens voor zijn filialen, eigenaars, directie, , werknemers, agenten, onderaannemers, consultants en vertegenwoordigers (gezamenlijk de "Vertegenwoordigers" genoemd)

De Koper verklaart en garandeert dat noch hijzelf, noch zijn Vertegenwoordigers zullen handelen op een wijze die ertoe kan leiden dat de Verkoper de wetten overtreedt. De Koper zal de Verkoper onmiddellijk verwittigen indien hij kennis krijgt van, of een vermoeden heeft van een schending van de Wetten door hem of zijn Vertegenwoordigers bij de uitvoering van dit contract.

Artikel 14 - Rechtspraak - Toegepast recht

In geval van geschillen is alleen de Rechtbank van Koophandel van Bourg-en-Bresse bevoegd.

Alle bepalingen van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, alsmede alle daarin genoemde aan- en verkooptransacties, zijn onderworpen aan het Franse recht.

es présentes conditions générales de vente s’appliquent, à l’exclusion de toutes conditions d’achat de l’Acheteur et conditions de vente antérieures du Vendeur, à toutes les ventes et prestations de services conclues par Faab Fabricauto (ci-après le « Vendeur ») auprès des acheteurs professionnels (ci-après l’« Acheteur »). Elles entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.