De site www.custom-myami.com, wordt beheerd door  vennootschap Faab Fabricauto, met een kapitaal van € 18 721 372,75,  statutair gevestigd te Bourg-en-Bresse, ingeschreven in het RCS van Bourg-en-Bresse (01) onder het nummer 422 812 610.

De publishing director van de website is de heer François Sauchay

Het doel van deze Algemene Voorwaarden is alle voorwaarden voor toegang en gebruik van de website te bepalen.

Toegang tot en gebruik van de website impliceert stilzwijgende en onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker van deze voorwaarden, volgens hun laatste online versie.

1- BESCHRIJVING VAN DE WEBSITE CUSTOM-MYAMI.COM

custom-myami.com is een online shop die customizing stickers aanbiedt voor het voertuig Citroën AMI.

2 - TOEGANG EN BESCHIKBAARHEID

Toegang tot de website is gratis, en wordt verleend op een doorlopende en permanente basis, behalve in gevallen van overmacht of gebeurtenissen buiten de controle van Faab Fabricauto, en onder voorbehoud van eventuele storingen en technische interventies, onderhoud en updating die nodig zijn voor het goed functioneren van de website.

Verder kan Faab Fabricauto, vanwege de inherente aard van Internet, niet garanderen dat de site 24 uur per dag, 7 dagen per week functioneert.

3 - AANSPRAKELIJKHEID

Faab Fabricauto streeft ernaar om de gebruikers een zo betrouwbaar en kwalitatief mogelijke functioneren van de website te bieden. Bovendien houdt custom-myami.com geen toezicht op de websites die door middel van hyperlinks met de website zijn verbonden, en verwerpt  alle verantwoordelijkheid voor deze websites en hun inhoud.

4 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle gegevens van welke aard dan ook, en in het bijzonder teksten, grafieken, logo's, iconen, afbeeldingen, audio- of videoclips, handelsmerken, software, kenmerken van de FAAB FABRICAUTO website die op de website verschijnen zijn noodzakelijkerwijs beschermd door het auteursrecht, handelsmerkenrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten, en behoren toe aan Faab Fabricauto of aan derden die Faab Fabricauto toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van het Custom My AMI merk zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Faab Fabricauto is derhalve verboden.

Faab Fabricauto, als redacteur van de website, verleent de gebruiker een privé, niet-collectief en niet-exclusief recht om de genoemde inhoud te gebruiken.

De Gebruiker verplicht zich ertoe zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgever geen tekst, titel, toepassing, software, logo, afbeelding, grafisch charter, merk, informatie of illustratie te reproduceren, samen te vatten, te wijzigen of opnieuw te publiceren voor een ander doeleinde dan strikt privé, met uitsluiting van elke weergave voor professionele doeleinden of herverspreiding in grote hoeveelheden.

Tevens verplicht de Gebruiker zich ertoe de website niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren naar een andere site of een intern bedrijfsnetwerk. In het bijzonder verplicht de Gebruiker zich ertoe de website niet geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor het importeren en opslaan van de inhoud en de database die eigendom is van Faab Fabricauto.

5 - PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

Gebruikers die persoonlijke informatie hebben verstrekt via de website hebben, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 6 januari 1978, recht op toegang tot de gegevens die op hen betrekking hebben, evenals het recht deze te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen.

Om dit recht uit te oefenen, volstaat het een brief of een e-mail te sturen naar de in artikel 6-1 van deze Voorwaarden vermelde contactgegevens.

Persoonlijke gegevens van Gebruikers, verzameld via formulieren, en alle toekomstige informatie, zijn bestemd voor exclusief gebruik door Faab Fabricauto in het kader van de uitvoering van diensten die worden aangeboden aan Gebruikers op de Site, en worden niet doorgegeven of overgedragen aan derden, met uitzondering van de technische leveranciers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de website. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de informatie te respecteren en deze alleen te gebruiken voor het specifieke doel waarvoor zij moeten optreden.

Gebruikersgegevens zullen ook worden gebruikt om de gebruikerservaring op de site en de communicatie met de gebruikers te verbeteren en te personaliseren.

6 - DIVERSEN

6.1 Voor alle inlichtingen of vragen staan wij tot uw beschikking:

neem bij voorkeur per e-mail contact met ons op

per post via het volgende adres:

FAAB FABRICAUTO CUSTOM-MYAMI -  400 Rue de la Craz  -  CS 37132  VIRIAT  -  01007 BOURG-EN-BRESSE Cedex FRANCE

6.2 De website custom-myami.com wordt gehost door FAAB FABRICAUTO

6.3 De website custom-myami.com, evenals de structuur en de diensten die er worden aangeboden, kunnen worden gewijzigd zonder enige voorafgaande kennisgeving.

6.4 Faab Fabricauto behoudt zich het recht voor om unilateraal de voorwaarden van deze Voorwaarden te wijzigen. De nieuwe clausules zullen alle betrekkingen tussen de partijen bepalen. Alleen de laatste online versie is bindend voor de partijen.

6.5 In het geval dat een clausule van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard op grond van een huidige of toekomstige wettelijke of reglementaire bepaling of op grond van een definitieve en bindende beslissing van een rechtbank of een bevoegde instantie, zal die clausule van het contract als ongeschreven worden beschouwd, en zullen alle andere clausules van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven tussen de Partijen.

6.6 Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht, zowel wat de inhoud als wat de vorm betreft.

In geval van een geschil aanvaarden de partijen een minnelijke schikking na te streven alvorens de zaak aanhangig te maken bij de bevoegde Franse rechter.